logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

 

 

Tematy prac magisterskich 2022-2023
Katedra Ochrony Środowiska

 

 

Rezerwacja

Temat pracy  w języku polskim

Temat pracy w języku angielskim

Opiekun pracy

Temat zarezerwowany

Badanie zawartości wybranych metali ciężkich w glebach wzdłuż głównych tras komunikacyjnych w Nowym Sączu

Heavy metals in soils along the main roads in Nowy Sącz

dr hab. inż. Ewa Adamiec

Temat zarezerwowany

Koncepcja gospodarki o obiegu zamknietym w przemyśle tekstylno-odzieżowym - przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi "fast-fashion" na środowisko

Circular economy concept in the textile and clothing industry - counteracting the negative impact of "fast-fashion" on the environment

dr hab. inż. Ewa Adamiec

Temat zarezerwowany

Zrównoważony system żywnościowy "od pola do stołu" w świetle uwarunkowan Europejskiego Zielonego Ładu - możliwości i ograniczenia

Sustainable food system "from farm to fork" in the light of the conditions of the European Green Deal - opportunities and limitations

dr hab. inż. Ewa Adamiec

Temat zarezerwowany

Ocena stanu jakości środowiska wodnego dolnego odcinka rzeki Rudy na podstawie wskaźników fizyczno-chemicznych.

The quality assessment of the aquatic environment in the lower reach of the Ruda River on the basis of physical and chemical indicators.

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak

Temat zarezerwowany

Ocena stanu jakości środowiska wodnego zlewni  rzeki Skawy na terenie gminy Wadowice na podstawie wskaźników fizyczno-chemicznych

The quality assessment of the aquatic environment in the Skawa River catchment area in the Wadowice commune on the basis of physical and chemical indicators

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak

Temat zarezerwowany

Wymagania i wdrażanie certyfikatu Breeam na podstawie centrum handlowego Futura Park Kraków

Requirements and implementation of the Breeam certificate on the basis of the Futura Park Kraków shopping center

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak

Ocena stanu hydrogeomorfologii rzeki Wisły i Odry

ssessment of the hydrogeomorphology of the Vistula and Oder Rivers (area of analysis to be agreed)

prof. dr hab. Dariusz Ciszewski

Ocena zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych zlewni Dunajca (obszar analizy do uzgodnienia)

Evaluation of the changes in status of the Dunajec River basin (area of analysis to be agreed)

prof. dr hab. Dariusz Ciszewski

Program małej retencji w RDLP Kraków - możliwości, pomysły, realizacje (obszar analizy do uzgodnienia)

Program of small water retention in the Krakow forest directorate- possibilities, ideas, implementations (area of analysis to be agreed)

prof. dr hab. Dariusz Ciszewski

Temat zarezerwowany

Badanie możliwości przeprowadzenia procesu remediacji wybranego terenu  z województwa małopolskiego zdegradowanego  metalami ciężkimi

Feasibility study on remediation of a selected brownfield contaminated with heavy metals from the Małopolskie Voivodeship area

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

Badanie możliwości ulepszania wybranych właściwości fizyko-chemicznych gleb zdegradowanych dodatkami nawozów  w aspekcie prowadzenia procesów remediacyjnych

Feasibility study of improving selected physicochemical properties of degraded soils by using fertilizer additives as a preliminary measure to conducting remediation processes

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

Badania zawartości metali ciężkich w wybranych produktach zawierających kakao wraz z szacowaniem ryzyka zdrowotnego związanego z ich konsumpcją

Research on the content of heavy metals in selected cocoa-containing products along with the estimation of heallth risks associated with their consumption

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

Emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania odpadów komunalnych w piecach domowych w stosunku do spalania węgla kamiennego.

Emission of pollutants from incineration of municipal waste in domestic furnaces in relation to the combustion of hard coal

dr hab. inż. Alicja Kicińska

Temat zarezerwowany

Poziom zanieczyszczeń pyłowych w Krakowie przed i po wprowadzeniu zakazu spalania paliw stałych w piecach domowych.

The level of dust pollution in Krakow before and after introduction of the combustion of hard coal

dr hab. inż. Alicja Kicińska

Wymywanie siarczanów i chlorków z popiołów powstałych ze spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych

Leaching of sulphates and chlorides from ashes resulting from incineration of municipal waste in home furnaces

dr hab. inż. Alicja Kicińska

Temat zarezerwowany

Wpływ składników nawozowych na wzrost, rozwój i wartości użytkowe Solanum sp.

The influence of fertilizers on the growth, development and utility values ​​of Solanum sp.

dr inż. Anna Kostka

Temat zarezerwowany

Stan sanitarny rzek w gminie Brzeszcze

The sanitary condition of rivers in the Brzeszcze commune

dr inż. Anna Kostka

Temat zarezerwowany

Stan sanitarny rzek w powiecie bocheńskim

The sanitary condition of rivers in the Bochnia county

dr inż. Anna Kostka

Temat zarezerwowany

Stan sanitarny wód i gleb rezerwatu przyrody Imielty Ług

The sanitary condition of waters and soils in the Imielty Ług reserve

dr inż. Anna Kostka

Temat zarezerwowany

Stan sanitarny wód w gminie Nawojowa

The sanitary condition of waters in the Nawojowa commune

dr inż. Anna Kostka

Temat zarezerwowany

Zawartość wybranych substancji farmaceutycznych w wodach powierzchniowych.

Content  of selected pharmaceuticals in surface water

dr inż. Magdalena Strzebońska

Ocena stanu zanieczyszczenia związkami biogennymi gleb zlewni Nurca

Assessment of the contamination with biogenic compounds in the Nurzec catchment soils

dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk

Obecność metalowych zabytków archeologicznych i ich wpływ na geochemię podłoża w rejonie Plant Dietlowskich w Krakowie

Presence of metal archaeological artefacts and their influence on ground geochemistry in the area of Planty Dietlowskie in Cracow

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń

Zmiany jakości osadów Starej Wisły w podłożu Plant Dietlowskich w Krakowie jako wskaźnik antropopresji na tle dziejów miasta

Presence of metal archaeological artefacts and their influence on ground geochemistry in the area of Dietlowski plantations in Krakow

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń

Ocena zanieczyszczenia gleby w badaniach interdyscyplinarnych genezy nawarstwień archeologicznych na przykładzie badań ratowniczych w Krakowie

Evaluation of soil and ground contamination in interdisciplinary studies of the genesis of archaeological stratifications on the example of rescue research in Krakow

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń

Wskaźniki biotyczne i abiotyczne w ocenie presji miasta na tereny zielone, na przykładzie Plant w Krakowie

Biotic and abiotic indicators in the assessment of urban pressure on green areas, using the example of the Planty in Krakow

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń

 

Tematy prac inżynierskich 2022-2023
Katedra Ochrony Środowiska

 

 

Rezerwacja

Temat pracy  w języku pracy

Temat pracy w języku angielskim

Opiekun pracy

Temat zarezerwowany

Zmiany zanieczyszczenia wybranych osadów rzecznych Polski Zn, Cd, Pb i Cu w latach 2010-2020

Pollution changes of the selected river sediments in Poland with Zn, Cd, Pb and Cu in years 2010-2020.,

prof. dr hab. Dariusz Ciszewski

Analiza walorów estetyczno-widokowych krajobrazu rejonu Skał Twardowskiego

The analysis of aesthetic and scenic values of the Skały Twardowskiego area

prof. dr hab. Dariusz Ciszewski

Temat zarezerwowany

Zastosowanie fotometru laserowego w mobilnych pomiarach zanieczyszczenia powietrza wykonanych w województwie małopolskim

Application of laser photometer in mobile air pollution measurements in the Małopolskie Voidvoidship area

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

Analiza wpływu  na  środowisko wybranych opakowań papierowych oraz plastikowych

Environmental impact assessment of the selected types of paper and plastic packa

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

Analiza realizacji założeń gospodarki w obiegu zamkniętym na przykładzie strumienia odpadów komunalnych miasta Krakowa

Analysis of the implementation of circular economy principles on a selected example of a technological process and the resulting waste stream in Cracow

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Temat zarezerwowany

Termiczne przekształcanie odpadów-uprzedzenia społeczne a faktyczne zagrożenie ekologiczne na przykładzie Nowego Sącza

Thermal waste treatment - social prejudices and real environmental risk assessment. Case study from Nowy Sącz

dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska

Dyrektywa Inspire i jej wykorzystywanie w planowaniu badań migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym

The Inspire Directive and its use in planning migration studies in the soil-water

dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń

 

baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności