logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

Kształcenie

Kierunek ochrona środowiska na wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska obejmuje profil kształcenia łączący zagadnienia z zakresu nauk o ziemi, chemii i biologii. Stanowi on zestaw komplementarnych zagadnień obejmujących nowoczesne metody oceny oddziaływania człowieka na środowisko. Kształcenie zmierza do dostosowania wiedzy absolwentów do zmieniających się europejskich norm regulujących korzystanie ze środowiska oraz poznania metod jego odnowy.

Absolwent zyskuje wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem w tym rekultywacji jego komponentów, gospodarki odpadami, remediacji zanieczyszczeń, technik analiz laboratoryjnych, komputerowej obróbki danych, podstaw prawa oraz zarządzania małą firmą. Wykształcenie zdobywane w czasie studiów I stopnia ochrona środowiska oraz na II stopniu na specjalności techniki odnowy środowiska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów co do nabywania praktycznych umiejętności. Jest ono dostosowane do współczesnych wyzwań i zwiększa znacząco szanse absolwentów na rynku pracy. Absolwenci kierunku ochrona środowiska posiadający tytuł magistra inżyniera podejmują pracę w urzędach i placówkach ochrony środowiska szczebla lokalnego, regionalnego lub zakładowego, instytucjach monitorujących stan środowiska, laboratoriach analitycznych, środowiskowych i przemysłowych lub licznych firmach prowadzących audyty środowiskowe wymagających ścisłej wiedzy z podstawami prawa ochrony środowiska i ekonomii.

Szkolenie zaczyna się rokiem wprowadzenia w podstawy geologii, biologii, chemii, matematyki i globalnych problemów środowiskowych. Drugi rok jest poświęcony geologicznym i biologicznym zagadnieniom jak geochemia, biochemia lub mikrobiologia oraz rozwinięciu wiedzy z zakresu ochrony środowiska jak technologie w ochronie środowiska, odnawialne źródła energii lub zanieczyszczenie i rekultywacja gleb oraz chemia systemów wodnych. W następnych latach studenci poznają bardziej zaawansowaną wiedzę na temat sposobów kontroli i ochrony środowiska, w tym technik analitycznych i mają możliwość wyboru przedmiotów wg swoich zainteresowań.

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować studia na II stopniu kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska oraz na kierunkach o zbliżonym profilu np. Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Środowiska.

 
baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności