logo Katedry banerAkademia Górniczo-HutniczaWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
logo Katedry

 

imię

Ewa

nazwisko

Adamiec

tytuł naukowy

dr hab. inż., prof. AGH

piastowane stanowiska i funkcje pełnione w życiu AGH

profesor uczelni, Prodziekan ds. Studenckich, Członek Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku, Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

adres e-mail

eadamiec@agh.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af4e79328a0554cd2afb3b1e9f690302d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=32f96e7d-75c7-4a00-bb2f-cdd24be232ce&tenantId=80b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8

numer pokoju

pokój . 135, A-0

numer telefonu

12-617-47-10

prowadzone wykłady

Technologie bioenergetyczne, Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, Opracowywanie pozwoleń zintegrowanych, Systemy Zarządzania Środowiskiem, Ochrona Środowiska w Transporcie, Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja

prowadzone ćwiczenia (projektowe, laboratoryjne)

Technologie bioenergetyczne, Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój, Opracowywanie pozwoleń zintegrowanych, Systemy Zarządzania Środowiskiem, Ochrona Środowiska w Transporcie, Zrównoważona Produkcja i Konsumpcja

dyscyplina, specjalność naukowa

Nauki o Ziemi i środowisku, Ochrona środowiska, Geochemia

opis zainteresowań i prowadzonych badań naukowych

W swoich badaniach zajmuje się problematyką form związania, biodostępności substancji toksycznych i ich migracją pomiędzy różne komponenty środowiska na obszarach zurbanizowanych i antropogenicznie zmienionych.

Dotychczasowe prace badawcze koncentrowały się wokół następujących obszarów tematycznych:

•Zanieczyszczenia pyłowe jako potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi

•Badania pierwiastków toksycznych w środowisku drogowym

•Szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z ekspozycją człowieka na zanieczyszczenie środowiska

•Badania możliwości wykorzystania roślinności w rekultywacji terenów zdegradowanych

•Metale ciężkie w glebach i roślinach w obszarach zmienionych antropogenicznie

•Badania systemów rzecznych

•Problematyka zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym, społecznym i ekonomicznym

najważniejsze osiągnięcia naukowe

STYPENDIA:

Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców, Instytutu Szwedzkiego, Fundacji Nowickiego i Deutsche Bundesstitung Umwelt, a także Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Sendzimira. Kilkukrotnie otrzymała nagrody indywidualne i grupowe Rektora AGH za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

Wyniki swoich badań z sukcesem prezentowała na wielu konferencjach międzynarodowych, co potwierdza m.in. II miejsce w sekcji przyrodniczej za referat podczas „International Congress of the Sociates Humboldtiana Polonorum” czy wyróżnienie podczas „Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe.

 

STAŻE:

•Staż naukowy w Institut für Agrotechnik und Landeskultur, Uniwersytet Halle- Wittenberg w Niemczech, (3 miesiące).

•Staż naukowy w Centrum Ekologicznym Aquaculture Stensund, Szwecja
(7 miesięcy).

•Staż naukowo-badawczy w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Stosowanej, Uniwersytet w Hamburgu, (6 miesięcy).

 

SZKOLENIA:

• Energie im 21. JahrhundertPotentiale, Handlungsfelder, Strategien

• Challenges of Sustainable Development

Biotechnologie Invationsmotor, einer nachhaltigen entwicklung

Umweltkommunikation - vom Wissen zum Umwelthandeln

• Wasser im 21. JahrhundertPerspektiven, Handlungsfelder, Strategien

• Partnership for Sustainable Development” w Sztokholmie

• Applied System Analysis and System Dynamics Approach towards Sustainable Development

• Bioregion Baltic Course” Mid Sweden University w Östersund (6 miesięcy)

• Networks and Environment in the Baltic Sea Region, Swedish Institute

STATYSTYKI BIBLIOMETRYCZNE WG SCIVAL, BEZ AUTOCYTOWAŃ (2020):

·         Liczba publikacji: 11

·         Liczba cytowań: 209

·         Indeks Hirscha: 6

INNE:

Redaktor koordynujący w czasopiśmie „Envrionmental Geochemistry and Health”, (JCR).

Członek stowarzyszenia „Society of Environmental Geochemistry and Health” Członek założyciel stowarzyszenia „Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska”

Członek „AGH dla KLIMATU” i „AGH dla Środowiska”

 

udział w grantach, projektach naukowych

• RIVEROAD Pol-Nor/208849/106/2015

NCBiR w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Tytuł projektu: „A comprehensive pattern of metal emission from motor vehicles and the distribution of road-specific metals in the river system (water, suspended matter and sediment).”

(Kierownik i główny wykonawca projektu)

• IOP, ang. International Odra Project (Międzynarodowy Projekt Odra)

5 letni projekt prowadzony przez polsko-niemiecką grupę badawczą i prowadzony we współpracy m.in. z Uniwersytetem w Hamburgu, Instytutem Chemii Organicznej, Nieorganicznej i Stosowanej, z Ernst-Moritz-Arndt Uniwersytetem w Greifswaldzie, Instytutem Nauk Geologicznych, Federalnym Instytutem Hydrologii, Uniwersytet we Freibergu i Politechniką Gdańską, Instytutem Chemii.

(Wykonawca, staż 6 miesięcy w Instytucie Chemii Uniwersytecie Organicznej, Nieorganicznej i Stosowanej w Hamburgu).

• UPSBIO Nr umowy: PBS3/A2/21/2015  NCBiR

Tytuł Projektu: „Opracowanie innowacyjnych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji składowisk odpadów wydobywczo-przetwórczych” (wykonawca).

• POWER 3.3.  NCBiR

„Interdyscyplinarny   Wymiar           Kompetencji   W         Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

zainteresowania, hobby

narciarstwo, siatkówka

ważniejsze publikacje

·  Adamiec, E., Jarosz-Krzemińska, E., 2019. Human Health Risk Assessment associated with contaminants in the finest fraction of sidewalk dust collected in proximity to trafficked roads. Sci. Rep. 9, 1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52815-0

·  Adamiec, E., 2017. Chemical fractionation and mobility of traffic-related elements in road environments. Environ. Geochem. Health 39, 1457–1468. https://doi.org/10.1007/s10653-017-9983-9

·  Adamiec, E., 2017. Road environments: Impact of metals on human health in heavily congested cities of Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health 14, 1–17. https://doi.org/10.3390/ijerph14070697

·  Adamiec, E., Jarosz-Krzemińska, E., Wieszała, R., 2016. Heavy metals from non-exhaust vehicle emissions in urban and motorway road dusts. Environ. Monit. Assess. 188, 1–11. https://doi.org/10.1007/s10661-016-5377-1

·  Adamiec, E., Dajda, J., Gruszecka-Kosowska, A., Helios-Rybicka, E., Kisiel-Dorohinicki, M., Klimek, R., Pałka, D., Was, J., 2019. Using medium-cost sensors to estimate air quality in remote locations. Case study of Niedzica, Southern Poland. Atmosphere (Basel). 10, 1–13. https://doi.org/10.3390/atmos10070393

·  Strzebońska, M., Jarosz-Krzemińska, E., Adamiec, E., 2017. Assessing Historical Mining and Smelting Effects on Heavy Metal Pollution of River Systems over Span of Two Decades. Water. Air. Soil Pollut. 228,
1–11.https://doi.org/10.1007/s11270-017-3327-3

 

Link do pozostałych publikacji:

 

https://bpp.agh.edu.pl/autor/adamiec-ewa-03812

 

ORCID: 0000-0003-3207-4904

 

SCOPUS: 57193664282

 

 

baner dół
BG AGH   poczta AGH   SkOs AGH   syllabus   Transport Zanieczyszczeń w Zlewni   AGH dla Środowiska   ZARZiŚ   Środowisko i Człowiek  
Deklaracja dostępności